Getting from (PM)2.5 to Zero: The Gaps that Remain (Thai)

Roadshow Recap from Session Stop #5, October 7

“การเลื่อนเวลาการยกระดับมาตรฐานน้ำมันออกไปเรื่อยๆ ส่วนหนึ่งก็มาจากคำขอของภาคเอกชน แต่ภาครัฐเองก็ต้องคิดด้วยว่า แม้ภาครัฐจะช่วยให้กำไรของภาคเอกชนไม่ลดลง แต่ประชาชนไทยกำลังได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ ภาครัฐควรต้องคิดถึงประชาชนด้วยหรือเปล่า”- Dr.Witsanu

คุณเพ็ญโฉม แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศ ผู้เชี่ยวชาญด้านมลพิษอุตสาหกรรมจาก Thai CAN ร่วมเสวนาต่อจากเรื่องของมาตรฐานน้ำมัน ด้วยเรื่องของมลพิษจากภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแหล่งมลพิษที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมาก โดยคุณเพ็ญโฉมเล่าให้ฟังถึงมาตรการทางกฎหมายกับภาคอุตสาหกรรมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA, EHIA) ก่อนการตั้งโรงงาน, การปฏิบัติตามมาตรการทางกฎหมายระหว่างการดำเนินกิจการโรงงาน และการจัดตั้งคณะทำงานและมาตรการเฉพาะกิจเพื่อแก้ปัญหาในระหว่างภาวะมลพิษฉุกเฉิน

“เรื่องรีบด่วนที่ประเทศไทยจำเป็นต้องมีอย่างยิ่งคือ เจตจำนงทางการเมืองของรัฐบาลที่จะแก้ปัญหามลพิษทางอากาศอย่างจริงจัง ไม่ใช่แก้ปัญหาแบบลูบหน้าปะจมูกแบบที่ผ่านๆมา หรือการฟังเสียงภาคเอกชนจนไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ”- Ms. Penchom Saetung

ต่อเนื่องจากช่องว่างด้านมาตรฐานน้ำมัน และการกำกับดูแลมลพิษจากภาคอุตสาหกรรม ดร.วีระชัย ตันพิพัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านไฟป่า ศูนย์วิจัยป่าไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มาร่วมพูดคุยถึงช่องว่างในการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศในภาคเหนือ โดยเฉพาะในฤดูไฟป่า ซึ่งสาเหตุสำคัญลำดับแรกก็คือความไม่เข้าใจกันระหว่างสังคมเมืองกับสังคมชนบท ที่เกิดจากรูปแบบของนโยบายที่ไม่สอดคล้องกับบริบทชีวิตผู้คน และไม่สร้างทางเลือกทดแทนให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมที่ถูกสั่งโดยส่วนกลาง กอปรกับการขาดซึ่งความสามารถในการมีส่วนร่วมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่แม้จะอยู่ใกล้ชิดกับชุมชนมาก แต่กลับไม่ได้รับการสนับสนุนให้สามารถร่วมป้องกันปัญหามลพิษในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“เราถอดบทเรียนกันมานานมากแล้ว ผมอยากให้เริ่มช่วยกันแก้ไขปัญหาด้วยกันทั้งหมด ติดขัดอะไรก็นำมาวางเพื่อช่วยกันแก้ไขไปทีละข้อ ไม่ใช่คุยเสร็จ มีเอกสารสรุปแล้วก็เลิกรากันไปตามฤดูกาล ภาครัฐต้องดำเนินการอย่างจริงจังและจริงใจในการแก้ไขปัญหา”- Dr.Veerachai

หนึ่งในประเด็นสำคัญที่ ดร.วีระชัย ได้กล่าวถึงคือการใช้องค์ความรู้ทางวิชาการเข้ามาเสริมการพิจารณานโยบายและมาตรการเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ซึ่งในเรื่องนี้ Mr. Matthew Perkins นักเศรษฐศาสตร์ (Economic Affairs Officer) ประจำคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (UN ESCAP) ได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของแนวคิดดังกล่าว โดยนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหามลพิษด้วยวิธีการ Machine Learning ซึ่งแสดงให้เห็นชัดเจนถึงข้อแตกต่างระหว่างองค์ประกอบของมลพิษในพื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะในเชียงใหม่ และพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นการตอกย้ำความสำคัญของการกำหนดนโยบายและแนวทางแก้ปัญหาที่ดึงเอาบริบทของพื้นที่มาประกอบด้วย

“ทุกคนที่กำลังหายใจอยู่ในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรา ต้องเข้าใจว่าผลกระทบจากปัญหามลพิษทางอากาศส่งผลต่อคนทุกๆคน ดังนั้น จึงเป็นการสำคัญมากที่ประเทศไทยจะต้องมีนโยบายและมาตรการแก้ปัญหาที่เหมาะสม ทั้งในระดับชุมชน ระดับประเทศ และระดับภูมิภาคผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศกับเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”- Matthew Perkins

ช่องว่างต่างๆท่ีเหล่าวิทยากรได้กล่าวถึงข้างต้นนั้น ดูแล้วเหมือนจะเป็นปัญหาที่ซับซ้อนและยากยิ่งที่จะแก้ได้ อย่างไรก็ตาม หนทางแก้ไขนั้นยังมีและเป็นไปได้ แต่สิ่งสำคัญที่จะต้องเกิดขึ้นก่อนคือแรงบันดาลใจจากภาครัฐในการจะแก้ปัญหาอย่างจริงจัง ซึ่งแรงบันดาลใจนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมาจากการร่วมกันผลักดันด้วยประชาชนทุกคน ดังที่ คุณวีณาริน ลุลิตานนท์ ผู้ดำเนินรายการและผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่ายอากาศสะอาดฯ ได้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า “แรงบันดาลใจในการผลักดันการแก้ปัญหาสภาพอากาศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่อยู่ภายใต้ระบบการปกครองแบบใดก็ตามแต่ ล้วนมาจากภาคประชาสังคมที่ไม่ยอมรับกับการถูกริดรอนสิทธิที่จะหายใจอากาศสะอาดทั้งสิ้น”

--

--

We are a self-organized, citizen-driven project focused on humanity’s big challenges\\ circulardesignlab.org \\ @circular_lab

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Circular Design Lab

We are a self-organized, citizen-driven project focused on humanity’s big challenges\\ circulardesignlab.org \\ @circular_lab